سایت همراه مدارس

هر چند که استفاده از سایتهای مدارس در دنیای امروزی برای تبادل اطلاعات بین مدیریت مدارس و والدین استفاده میگردد. اما عدم دسترسی به رایانه در تمام طول روز این ارتباط را محدود ساخته است. سامانه رهبان با معرفی سایت همراه این امکان را فراهم ساخته تا بدون نیاز به رایانه و از طریق گوشی همراه به مهمترین مطالب مندرج در سایت مدارس دسترسی داشته باشید